Escollir centre escolar
Estàs a : Entenent l'autisme » Temes que preocupen a les famílies » Escollir centre escolar
  Buscar
MLHTML
ModuleId:428
 Escollir el centre escolar
ImprimeixImprimeix  
 

Vocabulari específic

◄Enrere

ACI: Adaptació Curricular Individual (consisteix a adaptar els continguts, els objectius, les activitats i l'avaluació del currículum ordinari en funció del nivell de competència de cada alumne amb n.e.e.).

AL: Especialistes en Audició i Llenguatge (fan una funció similar als logopedes).

ASCE: Aula Substitutòria del Centre Específic. Denominació a les Balears per part de la Consellería de Educación a les "Aules" ja cridades "Estables".

ATE: Auxiliars Tècnics Educatius (estan de suport en aules, patis, menjadors, banys,...).

BUP: Batxillerat Unificat Polivalent (sistema educatiu vigent fins que es va implantar la LOGSE i que estava dirigit a alumnes de 14 a 18 anys).

CEE: Centre d'Educació Especial.

EAT: Equips d'Atenció Primerenca (són equips de la Conselleria d'Educació que valoren i assessoren nens entre 0 i 3 anys, previ a l'escolarització infantil obligatòria).

EGB: Ensenyament General Bàsic (sistema educatiu vigent fins que es va implantar la LOGSE i que estava dirigit a alumnes de 6 a 14 anys).

EI: Educació Infantil (per a alumnes de 3 a 6 anys).

LOGSE: Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu (és la llei educativa vigent actualment).

ESO: Ensenyament Secundari Obligatori (és una etapa de la LOGSE (després de Primària) que comprèn des dels 12 fins als 16 anys).

EOEP: Equips d'Orientació i Avaluació Psico-Pedagógica (pertanyen a la Conselleria d'Educació i són presents en centres públics i concertats intervenint entre les característiques de l'alumne, la família i el centre i els suports que pot aportar la Conselleria per a aquest cas en particular).

NEE: Necessitats Educatives Especials (són exemples de n.e.e.: nens amb deficiència visual, nens amb TEA, nens amb discapacitat intel·lectual, nens amb superdotació, nens amb deficiència motriu, nens amb deficiència auditiva...).

PCC: Projecte Curricular de Centre (són els continguts, objectius i valors que el centre escolar pretén transmetre els alumnes).

PEC: Projecte Educatiu de Centre.

SAC: Sistemes Augmentatius de Comunicació (veure el mòdul de SAC).

PT: Professor de Pedagogia Terapèutica (són professionals de suport dels alumnes amb n.e.e que treballen en el centre ordinari).

TEA: Trastorn de l'Espectre Autista.

UVAI: Unitat Volant de Suport a la Integració (és una modalitat que, a les Balears, ofereixen determinats Centres Específics o Associacions).

 
 

Breu història de la integració

◄Enrere

L'educació dels alumnes amb necessitats educatives especials (nee) comença a plantejar-se per 1a vegada en el sistema educatiu espanyol amb la Llei General d'Educació (LGE) de 1970. Aquesta llei contempla l'educació dels alumnes amb nee alhora que la de tot l'alumnat, encara que se centrava bàsicament en Centres d'Educació Especial (CEE) on assistien els alumnes "deficients o inadaptats"; era un sistema paral·lel a l'ordinari.

El 1975 es va crear l'Institut d'Educació Especial a causa de la gran heterogeneïtat de centres especials no planificats (molts d'ells van ser creats per l'impuls d'associacions de pares davant de la falta d'iniciativa de l'administració).

El 1978 es va elaborar el Pla Nacional per a l'Educació Especial que va establir els principis per ordenar l'Educació Especial a Espanya. Pretenia normalitzar els serveis, la integració escolar, l'atenció individualitzada...

Els principis del Pla Nacional es fan efectius amb la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) el 1982, que atribueix a cada administració particular la competència i la responsabilitat de desenvolupar, en el seu àmbit específic, els mandats que ella estableix.

En l'àmbit educatiu, aquesta Llei es va comprometre a desenvolupar una política d'integració de les persones amb discapacitat en el sistema ordinari de l'educació general.

El 1986, el Govern va aprovar el Reial Decret d'Ordenació de l'Educació Especial, que pretenia avançar en la normalització escolar, superant tres importants limitacions que hi havia a les escoles:

 • La separació de l'Educació Especial del sistema ordinari.
  L'educació dels alumnes amb discapacitat s'ha de dur a terme en centres ordinaris, destinant-se els CEE només a aquells alumnes més afectats la gravetat dels quals no permeti una adequada resposta en els centres ordinaris.
 • La rigidesa dels programes, mètodes i sistemes d'avaluació.
  No són els alumnes els que han d'"adaptar-se a un currículum escolar establert" sinó que és el professorat, individualment i col·lectivament, el que ha d'adaptar les programacions educatives i curriculars a les necessitats de cada alumne en particular.
 • La pobresa i inadecuació dels recursos humans i didàctics.
  No s'ha de preparar un professorat especialitzat amb la responsabilitat exclusiva de l'educació dels alumnes amb nee en centres especials, sinó que s'han de finançar majors recursos materials i ampliar els suports psicopedagògics i humans en els centres ordinaris i coordinar les seves funcions.

En el curs 85-86 es va iniciar un programa experimental d'integració d'alumnes amb nee en els centres d'EGB que de forma voluntària el va sol·licitar.

Els centres de BUP que van voler adscriure's al "Programa d'integració d'alumnes amb nee" també ho van fer voluntàriament; a aquests se'ls va dotar amb un Departament d'Orientació que comptava amb un psicòleg o pedagog, professors de l'àmbit soci-lingüístic, mestres de suport a la integració i professors de l'àmbit pràctic.

La LOGSE (Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu), 1990, va establir amb claredat i contundència el principi d'adequació de l'ensenyament a les característiques dels alumnes amb nee, la qual cosa va suposar un canvi en l'organització i la gestió dels centres educatius quant a:

 • Cal escolaritzar, com a màxim, dos alumnes amb nee en una aula.
 • La proporció serà: màxim 25 alumnes a les aules que hi hagi alumnes amb nee.
 • Els alumnes amb nee d'una aula no han de requerir respostes educatives gaire dispars.
 • Cal dotar als centres que escolaritzen alumnes amb nee amb majors recursos materials, personals i econòmics.

La LOGSE contempla l'existència de CEE amb la finalitat que puguin servir de pont cap a situacions de major integració i que promoguin al màxim la qualitat de vida i el benestar físic, psíquic i social dels alumnes escolaritzats en ells.

Existeixen tota una sèrie de lleis i decrets sobre la integració tant a nivell internacional, com a europeu, nacional, i per comunitats autònomes... i Balears va al capdavant d'Espanya en Integració.

 
 

Previ a l'escolarització

◄Enrere

Els EOEPS (Equips Orientació Psico-Pedagógica) són els encarregats de fer una avaluació del nen/a i el seu entorn, amb l'objectiu de determinar les necessitats que té i així valorar les qüestions relatives a la seva escolarització, a l'elaboració d'adaptacions curriculars, i a les ajudes tècniques que pugui necessitar.

Aquesta avaluació psicopedagògica ha de reunir per tant:
 • informació de l'alumne (capacitat intel·lectual, dificultats en les habilitats de comunicació, en la cura personal, en les relacions socials, el lleure, els desavantatges socials, les competències que té,...),
 • del context escolar,
 • del context familiar,
 • i dels suports amb què compta el nen, els que necessita i per a quines àrees.

De les conclusions d'aquesta avaluació es derivaran les futures accions, que dins de l'àmbit educatiu, es duran a terme perquè el nen pugui seguir, en la mesura de les seves possibilitats, els objectius establerts per a cada etapa educativa.

Després d'aquesta avaluació, l'EOEP té la tasca de coordinar, supervisar i facilitar el procés d'integració dels nens amb nee a l'escola.

 
 

Modalitats d'escolarització. Criteris.

◄Enrere

Existeix un continu en les diferents modalitats educatives, que van des de l'escolarització en Centres Ordinaris que disposin de recursos per desenvolupar la integració, fins a l'escolarització en Centres Específics especialitzats en nens amb TEA greument afectats.

A continuació s'exposen les 4 modalitats educatives que des del centre "Gaspar Hauser" (APNAB) s'oferten per als alumnes amb autisme i les seves famílies (Morueco, M. 1997; 2001).

Centre d'Educació Especial

L'organització dels CEE és bàsicament la mateixa que la dels centres d'Educació Primària i Secundària. I en general estan ben dotats, sobretot des del punt de vista dels recursos humans tant pel que fa a professorat com a especialistes i a ATEs.

Sol ser habitual que en aquests centres es necessitin materials i referents curriculars adaptables a les necessitats dels alumnes amb majors dificultats.

Una necessitat imperiosa dels CEE és incrementar la seva connexió i col·laboració amb els centres ordinaris del seu sector, amb altres serveis socials, recreatius o culturals.

En els CEE s'han de tenir en compte els següents aspectes:
 • Grups reduïts (3-5 alumnes per professor).
 • Estructura organitzada de funcionament (sistemes motivacionals, anticipatorios i alternatius de comunicació i suports).
 • Planificació d'objectius individuals de cada alumne.
 • Programa personalitzat de l'alumne.
 • Suports generalitzats en els diferents contexts.
 • Calendari periòdic de les activitats del Centre.
 • Material adequat que proporcioni activitats en les àrees de comunicació i llenguatge, socialització, desenvolupament cognitiu, acadèmic i social, habilitats motrius.
 • Creació d'"Aules Monogràfiques": música, informàtica, art.
 • Instal·lacions confortables, alegres, i simples, adequades a les diferents edats.
 • Servei mèdic i psiquiàtric. Control i pauta mèdica.
 • Plantejament rigorós de la dieta. Cura de la Nutrició.
 • Información "intra-centro". Coordinación de Áreas y Servicios.
 • Informació "intra-centre". Coordinació d'Àrees i Serveis.
 • Informació i plans de cooperació amb la família.
 • Transport.
 • Lleure i Temps Lliure. Activitats esportives.
 • Planificació de la transició a altres modalitats educatives, sempre que fos possible.
 • Planificació del pas cap a la Vida Adulta.

El CEE de l'APNAB es diu Gaspar Hauser i està ubicat al C/ José Villalonga, 79, de Palma.

Aula Substitutòria de Centre Específic (ASCE)

Consisteix en una Aula d'alumnes amb TEA ubicada en un centre escolar ordinari.
Les seves característiques són:

 • Proporció de 3 a 5 alumnes. 1 Professor Titular i 1 Assistent.
 • Programació individualitzada de l'alumne, adaptada al currículum ordinari.
 • Estructura organitzada, però oberta al canvi i a la flexibilitat en determinats moments de la jornada escolar.
 • Suports limitats i intermitents.
 • Assistència a temps parcial a altres contexts ordinaris: aules ordinàries, activitats extraescolars, menjador...
 • Participació dels professors de l'ASCE en el Claustre de Professors del centre ordinari.
 • Participar en les activitats del centre ordinari en el qual està ubicada l'ASCE.
 • Coordinació amb la Xarxa General de Serveis de l'APNAB.
 • Col·laboració i informació constant i permanent amb les famílies, enfocada principalment a la generalització dels aprenentatges en els diferents contexts.
 • Dotar de sistemes de transició a altres modalitats educatives si fos necessari.

A data setembre de 2006, l'APNAB ("Gaspar Hauser") té 10 ASCEs ubicades en els centres escolars: Sagrat Cor (3), Sant Vicenç de Paul (1), Corpus Crhisti (1), La salle (1), Santa María (1), Sant Josep Obrer (1) i 2 aules en el centre Scall de Magaluf, a Calvià.

Modalitat Combinada

La Modalitat Combinada comprèn dues possibilitats:

 • 1a opció: que l'alumne realitzi unes hores/activitats/assignatures de la jornada escolar en un centre escolar ordinari i altres hores/activitats/assignatures en el CEE.
 • 2a opció: que l'alumne combini unes hores/activitats/assignatures de la jornada escolar en un ASCE i altres hores/activitats/assignatures en una aula ordinària del centre escolar en el que està ubicada l'ASCE.

Per poder dur a terme aquesta modalitat d'escolarització, és imprescindible la coordinació entre els equips educatius dels dos centres escolars (1a opció) o de l'ASCE i el centre ordinari (2a opció) per planificar amb detall la programació de l'alumne així com els horaris en els quals assistirà a cada un dels centres o les aules.

La modalitat combinada és adequada per a alumnes que poden beneficiar-se de les característiques d'entorns "normalitzats" que hi pot haver en un centre escolar ordinari (sortides, companys, patis...) i i que també necessiten una programació específica que és més fàcil donar-la en un CEE o en un ASCE (habilitats bàsiques, rutines...).

Unitat Volant de Suport a la Integració (UVAI)

Les UVAI són Equips Itinerants especialitzats en l'atenció i educació d'alumnes amb TEA, que es desplacen als diferents centres ordinaris en els quals hi ha alumnes amb necessitat d'aquest tipus de suport.

 • És important que el propi centre ordinari tingui recursos adequats per a la integració d'aquests alumnes, i que els serveis que les UVAI presten actuïn com una SUMA al continu de recursos ja existents.
 • És imprescindible una adequada coordinació entre els diferents professionals, així com amb la família.
 • S'han de planificar els horaris i intervencions en funció de les majors necessitats dels alumnes.
 • L'acció educativa de les UVAI pot ser grupal i/o individual.
 • Els suports són intermitents (3 sessions setmanals de 45 o 60 minuts).

Les UVAIS també poden fer la funció d'"Assessorament". En aquest cas, els professionals d'UVAI de "Gaspar Hauser", segons conveni amb la Conselleria d'Educació, es desplacen als Centres Ordinaris per efectuar Orientacions Diagnòstiques i de Tractament, puntuals, i en col·laboració amb els EOEPs.

Això suposa, que, a la pràctica, s'escolaritzi preferentment en centres ordinaris a alumnes amb nee que requereixin adaptacions del currículum oficial (ACI) (encara que no per a totes les àrees curriculars i que no siguin significatives), i quan es consideri que aquests alumnes poden assolir un grau acceptable d'integració social en un grup escolar ordinari.

 
 

Recursos necessaris

◄Enrere

La clau de qualsevol actuació educativa que persegueixi centrar-se en l'alumne i el seu desenvolupament, és l'organització eficaç dels recursos humans, pedagògics i materials.

Com recursos humans comptarem especialment amb:
 • El claustre de professors.
 • Els professors concrets que atenen el nen (tutor, de música...).
 • Els auxiliars tècnics educatius (ATE).
 • El personal especialitzat (PT, AL, psicòleg,...).
 • Els professionals externs al centre (és el cas de les UVAI per exemple).
 • Els altres companys, els seus iguals.
 • La família.
Com recursos pedagóficos i materials tindríem:
 • El Projecte Curricular del Centre (PCC).
 • Les adaptacions curriculars més o menys significatives (ACI).
 • L'ús de sistemes alternatius de comunicació (SAC).
 • L'ús de sistemes de reforç (veure l'apartat de modificació de conducta).
 • Ús de materials analògics (veure l'ús de materials analògics).
 • L'ús habitual d'ajuts i/o modelatge.
 • Una programació escalonada dels objectius seleccionats.
 • El disseny de situacions educatives que possibilitin l'aprenentatge amb èxit, i no per assaig i error.
(Morueco 2001).
 
 

Els pares i el centre escolar

◄Enrere

És molt aconsellable que els pares coneguin què es treballa en la intervenció educativa que es realitza amb seu fill/a, que puguin observar les actuacions que realitzen els professors a mode de model, que rebin pautes d'activitat a la llar i entenguin els aspectes bàsics de les propostes de relació, contacte i comunicació que es realitzin.
Aquesta participació dels pares, ha de ser continuada i freqüent.

El professional ha d'orientar la família per mitjà de:
 • La formació en coneixements generals.
 • La presència de familiars en les sessions d'intervenció o visionat de vídeos que mostrin el desenvolupament d'una sessió.
 • La utilització de tècniques de suport com l'ús de fitxes o texts explicatius, la descripció de materials recomanables...
 • L'avaluació mitjançant instruments específics de registre.
 • Lectures de materials específics elaborats per l'entitat o texts per a pares en format de guia, xerrades informatives...
 • Instruir-los sobre l'ús correcte de materials (pictogrames, registres, glossari de signes...).
 • Instrucció sobre com actuar i potenciar que seu fill/a tingui contacte amb altres persones del seu entorn (família extensa, barri, parc, comerços..), com proporcionar entorns organitzats i horaris estables, que permetin al nen anticipar el que passarà, aprendre a nomenar o assenyalar el que ocorrerà, aprendre a reforçar-los...
 
 
Logo BuenosProfesionales.com
© APNAB, Gaspar Hauser 2009  
Mail: info@apnab.org - Tel: 971 45 22 36 - Fax: 971 28 56 45